Category

Veiligheid

Doorzetten op aanpak drugsoverlast kop Vlaamse Gas/Tweede Walstraat

By | Binnenstad, Openbare ruimte, Veiligheid, Wijken, Wonen

De aanpak van drugsoverlast op de kop van de Tweede Walstraat/Vlaamse Gas/Eilbrachtstraat vraagt een combinatie aan maatregelen voor de korte én de lange termijn. Nu meteen strenge handhaving en camerabewaking. Op de middellange termijn zou het college moeten onderzoeken in hoeverre de Tweede Walstraat voor wat betreft infrastructuur en verlichting kan worden meegenomen in de aanpak ringstraten. Voor de lange termijn ziet Stadspartij DNF een succesvolle aanpak als de Witte de Withstraat in Rotterdam. Deze straat had vergelijkbare problemen. Dit is meerjarige structuursaanpak door goed en blijvend overleg met alle partijen, herontwikkeling van panden, maximalisatie van het aantal koffieshops, aankoop van panden met als doel sturing op invulling in combinatie met strakke handhaving en regelgeving. Dat de aankoop van panden een verlies voor de gemeente betekent is niet vooraf een feit. Integendeel als de straat floreert dan stijgt de vastgoedwaarde en kunnen de panden later gewoon weer verkocht worden. ”En dat lijkt Stadspartij DNF een extra stimulans voor de gemeente om nu eens goed door te zetten op de aanpak van alle overlast die bewoners en ondernemers daar al jaren ervaren”: aldus fractievoorzitter en raadslid Wendy Grutters.

 

Uitzetting meedogenloos

By | Integratie & Emancipatie, Maatschappelijke opvang, Nieuws, Veiligheid, Zorg & Welzijn

Stadspartij DNF vindt de uitzetting van Pekar Shaban moeilijk te bevatten. Al vele jaren is hij woonachtig en werkzaam in Nijmegen. Na 16 jaar asielprocedure heeft de rechter nu toch besloten dat hij ons land moet verlaten. Het is onmenselijk dat iemand die inmiddels een echte Nijmegenaar is geworden zolang aan het lijntje is gehouden. Daarmee tref je ook de lokale gemeenschap waar inmiddels diepgewortelde vriendschappen zijn ontstaan. Wij begrijpen dat onze coalitiepartner Groen Links diens contacten in Den Haag heeft geraadpleegd om uit te zoeken of er nog mogelijkheden zijn om uitzetting te voorkomen. Die zijn er kennelijk niet. Dit raakt ons zeer. Wij leven mee met zijn vrienden en collega’s in onze stad. Net als hen kunnen wij weinig begrip opbrengen voor dit halsstarrige beleid en het feit dat Pekar na zo’n lange procedure alsnog uit onze gemeenschap wordt weggenomen.

Brandveiligheid boven alles

By | Nieuws, Veiligheid, Wonen

Allereerst wil Stadspartij DNF stilstaan bij het feit dat de fatale brand in de OC Huismanstraat een menselijke tragedie is. Vier doden, een veelvoud aan gewonden en mensen getraumatiseerd met verlies van huis en haard. Dit raakt Nijmegen in haar hart.

Een tragedie die gestart is met het noodlot van een brand waar niemand voor kiest. Dit is iets wat we goed voor ogen moeten houden.

Als raad, als bewoner en als nabestaande ben je aangewezen op de onderzoeken uitgevoerd door experts. Het college heeft een onderzoek gepresenteerd en er loopt nog een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Twee andere externe experts uitten intussen hun kritiek over het onderzoek. Er moet een inhoudelijke reactie komen op die kritiek, want de bewoners en nabestaanden hebben recht op helderheid en antwoord op hun vragen. Ook op vragen die gaandeweg rijzen. Komen de antwoorden niet dan wil Stadspartij DNF een nieuw of aanvullend onderzoek.

In afwachting hiervan willen wij vooruit kijken naar de lessen die de gemeente Nijmegen mogelijk nu al kan trekken. Hoe kunnen we in de toekomst meer van dergelijke branden voorkomen?

Waarbij wij aandacht vragen voor het specifieke brandgevaar dat afzuigkanalen van horecagelegenheden met zich mee kunnen brengen.

Want afzuigkanalen van horecagelegenheden vormen een belangrijk risico bij het verspreiden van een brand. De afzuigkanalen kunnen echter worden voorzien van brandkleppen. Dat is een klep die automatisch dichtslaat bij hoge temperaturen waardoor er geen doorslag van de brand naar bovengelegen verdiepingen plaats kan vinden.

Daarnaast bevatten kanalen van horecagelegenheden waar gefrituurd wordt doorgaans 2 tot 3 cm vet, terwijl 1 cm al gevaarlijke situaties kan opleveren. In tegenstelling tot Amerika en Engeland is hier in Nederland niets wettelijks geregeld over het reinigen van deze kanalen. Alleen verzekeringsmaatschappijen eisen dit soms.

Stadspartij DNF heeft hierover tijdens de presentatie in de raadskamer van 1 april jl. vragen gesteld aan het college. Wij vragen ons af hoeveel horecapanden met bewoning of kamerbewoning erboven in Nijmegen geen brandkleppen hebben. En als dat in kaart is gebracht willen we dat de brandweer deze panden gaat controleren en de eigenaren voorlicht met het verzoek om binnen een bepaalde termijn de afzuigkanalen aan te passen en de kanalen te laten reinigen.

Want of je nu als je als ouder een kind hebt die op kamers woont, of als kind een ouder hebt die in een seniorenflat woont, je wenst dan vooral één ding en dat is dat jouw dierbare veilig is. Die veiligheid gaat boven alles en ook al moet de brandweer bezuinigen, dan niet hierop wat ons betreft, niet op deze preventie.

 

Jean-Paul Broeren Fractievolger Stadspartij DNF

Wendy Grutters, Raadslid Stadpartij DNF

Algemene beschouwing DNF op stadsbegroting 2015-2018

By | Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Maatschappelijke opvang, Nieuws, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wonen, Zorg & Welzijn

Afgelopen woensdag heeft de Nijmeegse gemeenteraad de stadsbegroting 2015-2018 aangenomen. Het is gebruikelijk dat alle politieke partijen hun algemene beschouwing geven op deze begroting. Dit is de visie op het totale beleid. Hieronder vindt u de tekst van fractievoorzitter Albaer Hillen van DNF (De Nijmeegse Fractie)

Vóór de zomervakantie heeft de gemeenteraad het nieuwe coalitieakkoord besproken en de lijnen voor de komende 4 jaar uitgezet. De nieuwe stadsbegroting voor de jaren 2015 tot en met 2018 is conform deze afspraken opgemaakt.

Vanwege al de veranderingen die uit Den Haag op ons afkomen is het belangrijk dat we op brede thema’s sturen. Ik beperk me hier tot de grote uitdagingen die in 2015 op ons af komen.

In 2015 zullen zorg en hulp voor ouderen, jeugd en mensen met een beperking anders geregeld gaan worden. Ook veranderen de regelingen voor mensen met een bijstandsuitkering en voor mensen die vanwege hun beperking moeilijk werk kunnen vinden.

In het kader van WMO en Jeugd wordt er hard gewerkt aan het inrichten van de STIPS, de Sociale Wijkteams etc.  De benodigde contracten zijn getekend. Wij moeten ons realiseren dat de grote veranderingen vooral ook zorgen en onrust teweeg brengen. Mensen vragen zich af wat een en ander voor hun concrete situatie gaat betekenen (vaak ook financieel). We willen maatwerk leveren. En we gaan maatwerk leveren en zorg die mensen nodig hebben!  Maar het blijft óók mensenwerk, en fouten kunnen niet 100% uitgesloten worden. In 2015 is het alle hands aan dek.

Zorg staat daarbij centraal, maar het gevaar ontstaat dat we het algemeen welzijn en preventie vergeten. De sociale wijkagenda zal goed gevuld moeten worden, juist ook door de netwerken van wijkbewoners zelf. Wat betreft de jeugd zullen we samen moeten werken met de scholen en het schoolmaatschappelijk werk. Maatwerk per kind is de opdracht én de uitdaging, ook om schooluitval tegen te gaan.

Het bedrijfsleven heeft een speciale taak om via stageplekken en leer-werk-plekken mee te helpen om jongeren een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor jongeren met een arbeidshandicap. Maatwerk bij arbeidsbemiddeling is de essentie. Alle leden van het college van burgemeester en wethouders worden opgeroepen om hun contacten aan te wenden om hier een succes van te maken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de wethouder binnenstad. De binnenstad die een van de grootste werkgevers in de stad is, zeker voor de lager opgeleiden in onze stad.

Naast Zorg en Arbeid is onze Woningbouw een belangrijke uitdaging. We hebben als Nijmegen het geluk dat we de komende jaren nog groeien in inwonertal. We hebben een flinke bouwopgave in Waalsprong en Waalfront en die moeten we versnellen. Ook hier moeten we alles uit de kast halen en ons laten inspireren door nieuwe ideeën die er overal in Nederland ontstaan rond bouwen en wonen.

Het college heeft de begroting goed in mekaar gezet; zelfs de vervelende berichten uit Den Haag van september zijn al verwerkt; een unicum in snel reageren. We verwachten van het college dat ze de afspraken rond de bezuinigingen nader invullen. We krijgen de komende jaren grote opdrachten rond Zorg, Welzijn, Arbeid en Wonen voor de kiezen waarbij vanuit Den Haag tegelijkertijd wordt bezuinigd. Dat betekent dat we veel van onze eigen wensen en ideeën op een laag pitje moeten zetten omdat we allereerst er voor willen zorgen dat de bewoners met de kleine beurs hier niet de dupe van worden.

Landelijke transities & bezuinigingen raken mensen. Laten we oog houden voor de zwakkeren in onze samenleving.

Maar, wij als De Nijmeegse Fractie hebben veel vertrouwen in de inzet van de Nijmegenaren.

We hebben in de stadsvisie niet voor niks geconstateerd dat we een WIJ-stad zijn. We laten elkaar niet in de steek. Dat is een groot goed wat ons het vertrouwen geeft dat we samen deze veranderingen aan zullen kunnen.

Albaer Hillen  Fractievoorzitter DNF (De Nijmeegse Fractie)

12 november 2014

 

 

Cameratoezicht bij bijstandsfraude: geen schending privacy

By | Nieuws, Veiligheid, Werk & Inkomen

Tijdens de Politieke Avond van 15 januari wordt er gedebatteerd over de inzet van camera’s bij het controleren van bijstandsgerechtigden. Het gaat dan om mensen die verdacht worden van bijstandsfraude en dus geld ontvangen dat niet voor hen bestemd is.

De Nijmeegse Fractie is in principe voor de inzet van camera’s, omdat dit verschillende voordelen oplevert. Ten eerste is het goedkoper dan de inzet van controleurs en daarnaast valt een auto met een (onzichtbare) camera veel minder op in het straatbeeld dan een controleur die bijvoorbeeld de buren aanspreekt.

De inzet van camera’s werkt dus privacy-beschermend, maar wat gebeurt er met de beelden als deze niet voor justitieel onderzoek in aanmerking komen? De Nijmeegse Fractie stelt als minimale voorwaarde dat deze opnames binnen 6 weken gewist worden. “Hiervoor moet een streng protocol worden opgesteld. We willen de keiharde garantie dat de privacy van de Nijmeegse burgers op deze manier daadwerkelijk wordt beschermd”, aldus raadslid John Brom. Hij zal dit standpunt naar voren brengen tijdens de Politieke Avond van 15 januari.

Vragen over verkeerssituatie bij het Centraal Station

By | Mobiliteit, Nieuws, Veiligheid

Ruim een jaar geleden (november 2012) heeft De Nijmeegse Fractie mondelinge vragen gesteld aan wethouder Beerten inzake de verkeersonveilige situaties rondom het Centraal Station. Op een aantal plekken zijn er als gevolg van de herinrichting gevaarlijke kruisingen ontstaan voor de verschillende verkeersdeelnemers. Het betreft met name de kruisingen ter hoogte van het ROC, de esplanade en ter hoogte van het belastingkantoor. De wethouder refereerde destijds aan de gewenning van alle verkeersdeelnemers aan de nieuwe situatie. Van de zijde van de gemeenteraad zijn er toen diverse suggesties voor maatregelen gedaan.

Van het college willen wij graag nadere informatie ontvangen over dit dossier. Vandaar dat we tijdens de Politieke Avond van 18 december de volgende vragen hebben gesteld:

1. Wat heeft u de afgelopen 12 maanden ondernomen aan fysieke ingrepen of andersoortige aanvullende maatregelen?
2. Heeft u scherp in beeld hoeveel ongelukken of bijna-ongelukken er in de afgelopen 12 maanden zich hebben voorgedaan?
3. Hoe frequent en hoe intensief heeft u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de buurtbewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, vervoerders, etc.?
4. Zijn deze maatregelen wat uw college betreft afdoende voor het creëren van de door de gemeenteraad gewenste verkeersveilige situatie?

Verkeersveiligheid stationsgebied is een ramp

By | Mobiliteit, Nieuws, Veiligheid

Al geruime tijd pleit De Nijmeegse Fractie (DNF) voor de herinrichting van het Centraal Stationsgebied in Nijmegen. In het verkiezingsprogramma “Puur Nijmeegs” komt deze wens ook duidelijk naar voren. In een interview met Kanaal 13 legt raadslid Ben van Hees nog eens uit waarom het opnieuw inrichten van het gebied absoluut noodzakelijk is (zie filmpje).

Volgens DNF zijn er zeker 5 a 6 punten rond het Centraal Station die levensgevaarlijk zijn voor met name fietsers en voetgangers, maar ook voor automobilisten. Bij het ROC gaat het fietspad ineens over naar de andere kant. Wanneer leerlingen worden opgehaald of afgezet, dan staan mensen midden op de smalle straat te wachten. Daarnaast is er sprake van een dubbel fietspad, een busbaan én een voetpad. Een auto die hier wil oversteken, moet al deze verkeersstromen doorkruisen. Het overzicht houden is daarom erg lastig, waardoor een auto al snel op de busbaan stil komt te staan.

“Het is een ramp”, aldus Van Hees. Volgens hem heeft het college te snel haar zin doorgedreven, terwijl zelfs ambtenaren tot op het laatste moment niet goed in konden schatten wat de gevolgen van de inrichting zouden zijn. “De fouten wilde men niet zien. Wij nemen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de situatie zoals die nu is”.

Illegale taxi’s snel aanpakken

By | Mobiliteit, Nieuws, Veiligheid

Raadslid Ben van Hees doet een oproep om illegale taxichauffeurs snel aan te pakken. Met name in de Bisschop Hamerstraat, op de Grote Markt en rond Plein 44 worden regelmatig auto’s gesignaleerd die zich voordoen als taxi. Dit is een groot probleem voor de reguliere taxichauffeurs in onze stad, die op deze manier beconcurreerd worden door prijsvechters.

In Nijmegen zijn afgelopen week twee mensen aangehouden. Een goed begin, maar we zijn er nog lang niet, aldus Ben van Hees. Hij legde in het nieuws van Nijmegen1 uit wat er volgens hem moet gebeuren. Het nieuwsitem vindt u hierboven, van minuut 0.38 tot 2.13.

Verkiezingsprogramma 2014-2018 = Puur Nijmeegs

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Klimaat & Energie, Maatschappelijke opvang, Mededelingen, Milieu, Milieu, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs, Openbare ruimte, Personeel & Organisatie, Regionale samenwerking, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Sport, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn

Verkiezingsprogramma: oproep om vooral lokaal te stemmen. 
De Nijmeegse Fractie stelt Nijmegen voorop. Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

Het Centraal Stationsgebied moet opnieuw worden ingericht, zodat de verschillende verkeersstromen veilig van elkaar gescheiden worden. De geschiedenis van Nijmegen moet veel beter voor het voetlicht gebracht worden door bijvoorbeeld de Donjon en het Vrijheidsmuseum. Bureau Toezicht van de gemeente moet veel meer optreden als gastheer/gastvrouw van onze stad, dan als wetshandhaver.

Aan de hand van deze en vele andere standpunten hebben de leden van de lokale partij De Nijmeegse Fractie op dinsdag 10 december het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld.

Onderscheidend
De lokale verankering van een partij in de samenleving is veel belangrijker dan de landelijke politieke ideologie. De moderne netwerksamenleving vereist een andere manier van politiek bedrijven: dicht bij de burgers en op onderwerpen die burgers direct raken. Het is die aandacht voor het lokaal en regionaal belang die De Nijmeegse Fractie zo onderscheidend maakt in het krachtenveld van de Nijmeegse politiek. “Dit zijn redenen om lokaal te stemmen en niet volgen ideologische landelijke stromingen”, aldus de oproep van lijsttrekker Albaer Hillen van De Nijmeegse Fractie gisteravond.  

Simpele parkeerpalen
Andere items uit het programma zijn onder meer: grenzen stellen aan verkamering, de bus uit de Burchtstraat, het gebruik van parkeerpalen simpel houden, het meteen aanleggen van een Groene Buffer in Nijmegen West en Midden ter compensatie van de negatieve gevolgen van de nieuwe stadsbrug, en de steun die De Nijmeegse Fractie zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor NEC. Als het aan De Nijmeegse Fractie ligt, moet de gemeente een actievere rol vervullen bij het aantrekken van bedrijven. DNF kiest voor de Nijmeegse binnenstad en wijst retailontwikkeling in Ressen resoluut van de hand. De Nijmeegse Fractie is tegenstander van het plan om windmolens te plaatsen bij woonwijken.

Deze en vele andere speerpunten kunt u teruglezen in het complete verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

 

Fractie wil meer wijkagenten

By | Nieuws, Veiligheid

Bij de bespreking van de paragraaf Veiligheid uit de Stadsbegroting heeft de burgemeester aangegeven dat de door het Rijk toegezegde aantal extra agenten nog steeds niet geëffectueerd is. De fractie maakt zich zorgen over de veiligheid in onze stad, omdat het niet nakomen van deze afspraak leidt tot onder andere een verminderde inzet van wijkagenten.

 Daarom roepen we de burgemeester op om aan minister Opstelten van Veiligheid & Justitie een brief te zenden met het verzoek om de afspraak over extra agenten zo spoedig mogelijk na te komen.