• Home
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Op alle handelingen inzake persoonsgegevens is de Wet Bescherming van Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Stadspartij Nijmegen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving.
Op grond van artikel 3 Vrijstellingsbesluit Wbp is Stadspartij Nijmegen niet verplicht de gegevensverwerking die voldoet aan de voorwaarden in dit artikel genoemd, te melden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).

Bewaarplicht
Conform art. 3 lid 7 van het Vrijstellingsbesluit Wbp worden persoonsgegevens uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd of de betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens tot onze beschikking in de administratie worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Ingevolge artikel 20 lid 1 en 2 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) moet Stadspartij Nijmegen de persoonsgegevens van leden durende tien jaar bewaren.

Verzamelen van persoonsgegevens
Stadspartij Nijmegen verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens van leden, belangstellenden en donateurs. Stadspartij Nijmegen vraagt slechts om de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden voor het verzamelen en verwerken van de gegevens.

Leden en donateurs:
Het gaat hierbij om: naam, voornaam, voorletters, titulatuur (niet verplicht), geslacht (niet verplicht), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e‑mailadres, bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens, gegevens betreffende functies binnen Stadspartij Nijmegen, aandachtsgebieden en, indien van toepassing, het lidnummer.
Optioneel zijn de titulatuur, geslacht, telefoonnummer en contactgegevens van assistenten van de betrokkene.

Belangstellenden: e‑mailadressen, postcode, datum en locatie van registratie.
Bovengenoemde betrokkenen hebben te allen tijde het recht op inzage in en correctie van hun persoonsgegevens. Tevens kunnen belangstellenden te allen tijde vragen om vernietiging van hun verzamelde persoonsgegevens met in achtneming van de wettelijke bewaarplicht die geldt voor politieke partijen.

Informeren van betrokkenen
Het privacyprotocol wordt gepubliceerd op www.stadspartijDNF.nl en zal voor iedereen, leden en belangstellenden, inzichtelijk zijn.
Belangstellenden zullen bij aanmelding voor evenementen via het aanmeldformulier worden geattendeerd op het privacyprotocol waarbij zij akkoord moeten gaan met het protocol en toestemming moeten geven om gebruik te mogen maken van persoonsgegevens ten behoeve van onderstaande doeleinden.

Doeleinden
Stadspartij Nijmegen verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de volgende gerechtvaardigde doeleinden op basis van art. 8(a) t/m (f) van de Wbp :
 • Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);
 • Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan notarisplannen en overeenkomsten);
 • Het verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Het beheren van de ledenadministratie;
 • Het beheren van de financiële administratie;
 • Het beheren van een database voor scouting en talentmanagement;
 • (geanonimiseerd) statistisch onderzoek. Stadspartij Nijmegen gebruikt de telefoon- , adresgegevens, e‑mailadressen, klikgedrag en geboortedata van de leden ten behoeve van de permanente campagne, om:
 • te informeren over en te betrekken bij de permanente campagne;
 • te vragen actief deel te nemen aan de permanente campagne;
 • informatie en kennis van leden te vragen die gebruikt wordt als input voor de permanente campagne.

Stadspartij Nijmegen gebruikt opgevraagde informatie en kennis ten behoeve van aandachtsgebieden van leden, donateurs en belangstellenden om:
 • gericht te informeren over hun aandachtsgebieden;
 • gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij hun aandachtsgebieden;
 • gericht terug te kunnen koppelen wat met hun input over de aandachtsgebieden gedaan is;
 • zelf gegeven informatie om in de toekomst deze te kunnen bereiken en betrekken bij permanente campagne.

en

Stadspartij Nijmegen gebruikt verstrekte e‑mailadressen en postcodes van leden, donateurs en belangstellenden om:
 • te inventariseren waar kiezers en sympathisanten in de wijk of in netwerken zich zorgen om maken;
 • gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij hun zorgen;
 • gericht terug te koppelen wat met hun inventarisaties en meningen gedaan is;
 • gericht te informeren en betrekken bij belangrijke onderwerpen in hun directe omgeving.
 • doelgroepen aan te maken om potentiele VVD leden te benaderen via social media.

Beveiliging en vertrouwelijkheid
Stadspartij Nijmegen legt in overeenstemming met artikel 13 Wbp passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Binnen Stadspartij Nijmegen bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Stadspartij Nijmegen en statutair specifiek met Stadspartij Nijmegen verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over die gegevens moeten beschikken. En overigen genoemden zoals vermeld in artikel 3.4 van het Vrijstellingsbesluit van de Wbp.

Wanneer Stadspartij Nijmegen persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker, dient de bewerker te allen tijde een bewerkersovereenkomst te ondertekenen. Hiermee waarborgt Stadspartij Nijmegen de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Wijzigingen in het privacyprotocol
Stadspartij Nijmegen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacyprotocol.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 januari 2017.

Vragen
Neem voor vragen over het privacybeleid van Stadspartij Nijmegen contact op met het bestuur van Stadspartij Nijmegen via info@stadspartijnijmegen.nl.

Contact met onze raadsleden

Stadspartij Nijmegen
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

M: info@stadspartijnijmegen.nl
T: 024 329 2993


Secretariaat bestuur Stadspartij Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

M: karen@stadspartijnijmegen.nl (bestuurssecretaris)

KvK/RSIN nummer: 814398820
Doneer
Doneer
X
Verder
<
Verder
<
Verder

Je wordt doorgestuurd
naar de betaalpagina
van jouw keuze.