Category

Dienstverlening & Burgerzaken

Onze AED motie unaniem aangenomen

By | Dienstverlening & Burgerzaken, Maatschappelijke opvang, Nieuws

Afgelopen woensdag 2 november heeft de Nijmeegse Gemeenteraad tijdens de Politieke Avond unaniem onze motie:

De gemeente geeft het goede voorbeeld bij AED-project, aangenomen.

In Dukenburg hangen reeds enkele maanden een aantal AED’s aan de buitenzijdes van gebouwen die van de gemeente zijn. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Ze worden gebruikt bij mensen bij een hartinfarct. Met de opgedane ervaring in Dukenburg was het moment daar om het project uit te rollen in heel Nijmegen. Ons raadslid Albaer Hillen heeft zich hard gemaakt voor deze belangrijke zaak. Fractievoorzitter Wendy Grutters: ‘Hiermee redden we levens.’ En dat klopt. Gemiddeld 10 tot 20 Nijmegenaren per jaar.

Met de aanname van de motie zullen AED’s die nu in gemeentelijke gebouwen hangen, naar buiten worden verplaatst. Nu is het van belang dat ook bedrijven in de stad die een AED hebben zich aansluiten en met Hartslag Nijmegen gaan samenwerken. De beide stichtingen en het UMC St. Radboud richten zich er de komende tijd op te zorgen dat er genoeg mensen zijn die de AED’s kunnen gebruiken in noodsituaties. Hiervoor wordt in eerste instantie een beroep gedaan op medisch personeel.

Stadspartij DNF is blij dat ze dit burgerinitiatief, Stichting HartslagNijmegen en Stichting AED Dukenburg kon steunen met het indienen van de motie.

motie-aed-aangenomen

 

Algemene beschouwing DNF op stadsbegroting 2015-2018

By | Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Maatschappelijke opvang, Nieuws, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wonen, Zorg & Welzijn

Afgelopen woensdag heeft de Nijmeegse gemeenteraad de stadsbegroting 2015-2018 aangenomen. Het is gebruikelijk dat alle politieke partijen hun algemene beschouwing geven op deze begroting. Dit is de visie op het totale beleid. Hieronder vindt u de tekst van fractievoorzitter Albaer Hillen van DNF (De Nijmeegse Fractie)

Vóór de zomervakantie heeft de gemeenteraad het nieuwe coalitieakkoord besproken en de lijnen voor de komende 4 jaar uitgezet. De nieuwe stadsbegroting voor de jaren 2015 tot en met 2018 is conform deze afspraken opgemaakt.

Vanwege al de veranderingen die uit Den Haag op ons afkomen is het belangrijk dat we op brede thema’s sturen. Ik beperk me hier tot de grote uitdagingen die in 2015 op ons af komen.

In 2015 zullen zorg en hulp voor ouderen, jeugd en mensen met een beperking anders geregeld gaan worden. Ook veranderen de regelingen voor mensen met een bijstandsuitkering en voor mensen die vanwege hun beperking moeilijk werk kunnen vinden.

In het kader van WMO en Jeugd wordt er hard gewerkt aan het inrichten van de STIPS, de Sociale Wijkteams etc.  De benodigde contracten zijn getekend. Wij moeten ons realiseren dat de grote veranderingen vooral ook zorgen en onrust teweeg brengen. Mensen vragen zich af wat een en ander voor hun concrete situatie gaat betekenen (vaak ook financieel). We willen maatwerk leveren. En we gaan maatwerk leveren en zorg die mensen nodig hebben!  Maar het blijft óók mensenwerk, en fouten kunnen niet 100% uitgesloten worden. In 2015 is het alle hands aan dek.

Zorg staat daarbij centraal, maar het gevaar ontstaat dat we het algemeen welzijn en preventie vergeten. De sociale wijkagenda zal goed gevuld moeten worden, juist ook door de netwerken van wijkbewoners zelf. Wat betreft de jeugd zullen we samen moeten werken met de scholen en het schoolmaatschappelijk werk. Maatwerk per kind is de opdracht én de uitdaging, ook om schooluitval tegen te gaan.

Het bedrijfsleven heeft een speciale taak om via stageplekken en leer-werk-plekken mee te helpen om jongeren een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor jongeren met een arbeidshandicap. Maatwerk bij arbeidsbemiddeling is de essentie. Alle leden van het college van burgemeester en wethouders worden opgeroepen om hun contacten aan te wenden om hier een succes van te maken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de wethouder binnenstad. De binnenstad die een van de grootste werkgevers in de stad is, zeker voor de lager opgeleiden in onze stad.

Naast Zorg en Arbeid is onze Woningbouw een belangrijke uitdaging. We hebben als Nijmegen het geluk dat we de komende jaren nog groeien in inwonertal. We hebben een flinke bouwopgave in Waalsprong en Waalfront en die moeten we versnellen. Ook hier moeten we alles uit de kast halen en ons laten inspireren door nieuwe ideeën die er overal in Nederland ontstaan rond bouwen en wonen.

Het college heeft de begroting goed in mekaar gezet; zelfs de vervelende berichten uit Den Haag van september zijn al verwerkt; een unicum in snel reageren. We verwachten van het college dat ze de afspraken rond de bezuinigingen nader invullen. We krijgen de komende jaren grote opdrachten rond Zorg, Welzijn, Arbeid en Wonen voor de kiezen waarbij vanuit Den Haag tegelijkertijd wordt bezuinigd. Dat betekent dat we veel van onze eigen wensen en ideeën op een laag pitje moeten zetten omdat we allereerst er voor willen zorgen dat de bewoners met de kleine beurs hier niet de dupe van worden.

Landelijke transities & bezuinigingen raken mensen. Laten we oog houden voor de zwakkeren in onze samenleving.

Maar, wij als De Nijmeegse Fractie hebben veel vertrouwen in de inzet van de Nijmegenaren.

We hebben in de stadsvisie niet voor niks geconstateerd dat we een WIJ-stad zijn. We laten elkaar niet in de steek. Dat is een groot goed wat ons het vertrouwen geeft dat we samen deze veranderingen aan zullen kunnen.

Albaer Hillen  Fractievoorzitter DNF (De Nijmeegse Fractie)

12 november 2014

 

 

Verkiezingsprogramma 2014-2018 = Puur Nijmeegs

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Klimaat & Energie, Maatschappelijke opvang, Mededelingen, Milieu, Milieu, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs, Openbare ruimte, Personeel & Organisatie, Regionale samenwerking, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Sport, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn

Verkiezingsprogramma: oproep om vooral lokaal te stemmen. 
De Nijmeegse Fractie stelt Nijmegen voorop. Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

Het Centraal Stationsgebied moet opnieuw worden ingericht, zodat de verschillende verkeersstromen veilig van elkaar gescheiden worden. De geschiedenis van Nijmegen moet veel beter voor het voetlicht gebracht worden door bijvoorbeeld de Donjon en het Vrijheidsmuseum. Bureau Toezicht van de gemeente moet veel meer optreden als gastheer/gastvrouw van onze stad, dan als wetshandhaver.

Aan de hand van deze en vele andere standpunten hebben de leden van de lokale partij De Nijmeegse Fractie op dinsdag 10 december het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld.

Onderscheidend
De lokale verankering van een partij in de samenleving is veel belangrijker dan de landelijke politieke ideologie. De moderne netwerksamenleving vereist een andere manier van politiek bedrijven: dicht bij de burgers en op onderwerpen die burgers direct raken. Het is die aandacht voor het lokaal en regionaal belang die De Nijmeegse Fractie zo onderscheidend maakt in het krachtenveld van de Nijmeegse politiek. “Dit zijn redenen om lokaal te stemmen en niet volgen ideologische landelijke stromingen”, aldus de oproep van lijsttrekker Albaer Hillen van De Nijmeegse Fractie gisteravond.  

Simpele parkeerpalen
Andere items uit het programma zijn onder meer: grenzen stellen aan verkamering, de bus uit de Burchtstraat, het gebruik van parkeerpalen simpel houden, het meteen aanleggen van een Groene Buffer in Nijmegen West en Midden ter compensatie van de negatieve gevolgen van de nieuwe stadsbrug, en de steun die De Nijmeegse Fractie zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor NEC. Als het aan De Nijmeegse Fractie ligt, moet de gemeente een actievere rol vervullen bij het aantrekken van bedrijven. DNF kiest voor de Nijmeegse binnenstad en wijst retailontwikkeling in Ressen resoluut van de hand. De Nijmeegse Fractie is tegenstander van het plan om windmolens te plaatsen bij woonwijken.

Deze en vele andere speerpunten kunt u teruglezen in het complete verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

 

Visie van de Nijmeegse Fractie op de Perspectiefnota 2013

By | Cultuur, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Maatschappelijke opvang, Nieuws, Seniorenbeleid, Veiligheid, Werk & Inkomen

Op woensdag 12 juni kwam de Perspectiefnota 2013 in de gemeenteraad aan bod. In dit boekwerk blikt het College vooruit naar de komende jaren en worden keuzes gemaakt die belangrijk zijn voor de gemeentelijke begroting van de komende jaren. Albaer Hillen gaf namens De Nijmeegse Fractie een kritische beschouwing op de keuzes die dit College maakt.

Samenvatting van beschouwing door De Nijmeegse Fractie

 • Het aanspreken van het organiserend vermogen van de stad vraagt niet alleen om nieuwe zienswijzen, maar om een omslag naar een andere houding van de hele gemeente. Recent nog ging het bij zwembad Dukenburg helemaal mis, de gemeente moet daarom snel met alle belanghebbenden in gesprek gaan om zelfbeheer van het zwembad te organiseren, en om eindelijk met plannen te komen voor winkelcentrum Meijhorst.
 • Bij het instellen van het Ondernemersfonds werd de OZB verhoogd. Wij zijn tegen verlaging van het Ondernemersfonds. Als dat toch gebeurt, moet de OZB terug gegeven worden aan de bedrijven.
 • Bezuinigen op nazorg van gedetineerden vinden wij onverstandig. Veiligheid moet altijd voorop staan.
 • Waar bezuinigingen echt pijn doen, denk aan bezuiniging op ouderenbonden of hobbywerkplaatsen, moet de gemeente ondersteunend beleid ontwikkelen.
 • Het is principieel onjuist dat woningeigenaren de hele rioolheffing betalen.

Het College heeft een derde van de bezuinigingen pas ingevuld, dat vinden wij risicovol. De Nijmeegse Fractie riep met twee moties op deze bezuinigingen niet over de verkiezingen van 2014 heen te tillen, maar om meer bezuinigingsmogelijkheden nu al te onderzoeken en met aanvullende bezuinigingen aan de slag te gaan. De opmerkingen bij deze onderzoeksopdrachten die meegegeven werden aan het College.

 • Door de bezuinigingsopgave op onderwijshuisvesting uit het Haagse regeerakkoord (€ 2,9 miljoen) moet de gemeente doordecentralisatie nog eens evalueren. Als scholen niet gehandhaafd kunnen worden, hoort het College dat helder in kaart te brengen.
 • We moeten in financiën helder onderscheid maken in taken die ons zijn opgelegd door rijksbeleid en wat (ook financieel) ons eigen Nijmeegse beleid is. Bij alle programma’s waarop we bezuinigingen zouden we een heldere meetlat moeten hebben waar we niet onder kunnen springen.
 • Het College wil samen met maatschappelijke instellingen tot verantwoorde bezuinigingen te komen. Dit past in ieder geval in de basisfilosofie. De vraag is echter of er radicale voorstellen uitkomen. Durven we een knuppel in het hoenderhok te gooien door de optie mee te laten nemen dat LUX op de markt wordt gezet, onder strikte subsidievoorwaarden wat betreft de culturele invulling?
 • Ambtenaren zijn vaak de eerste die mogelijkheden tot bezuinigingen zien.Maar ambtenaren zijn ook de eersten die zuinig kunnen zijn. Dus, niet uitgeven wat niet nodig is. Hoe kunnen we onze ambtenaren daartoe stimuleren? Welke beloning is er als een budget niet wordt uitgeput? Is dan de straf volgend jaar minder budget, of is er dan de beloning. Hoe maken we er bijvoorbeeld een sport van om de Post Onvoorzien niet aan te hoeven spreken?
 • Het doen wat nodig is in de WMO en vooral de huishoudelijke hulp zal nog een hele klus zijn. Als we daarvoor geld in de begroting vrij moeten maken dan maken we daar ruimte voor. Voor deze huishoudelijke hulp willen 3 bezuiniging-scenario’s uitgewerkt hebben zodat de raad kan zien wat het kost om ongewenste effecten te repareren. Om dat repareren te kunnen betalen, is het des te belangrijker dat we mogelijke bezuinigingsvoorstellen hebben uitgewerkt om in Nijmegen sociale ongelukken te voorkomen.
 • Wij maken ons zorgen over het armoedebeleid en de schuldhulpverlening, specifiek ook voor ZZP-ers en andere ondernemers in de moeilijkheden. Vanuit het rijk lijken er middelen voor te komen, We blijven graag op de hoogte.
 • Wij maken ons grote zorgen over de oplopende jeugdwerkloosheid. Daarom riep De Nijmeegse Fractie met een motie op om met een aanvalsplan jeugdwerkloosheid te komen en met onderwijs en bedrijfsleven in gesprek te gaan over deze problematiek.
 • De raad heeft niet genoeg aandacht voor investeringen.We nemen hap snap besluiten als we ergens co-financiering hebben. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn. Er moet veel meer getoetst worden op het economie-stuwende karakter van investeringen.