Category

Onderwijs

Onderwijs = het beste uit jezelf halen!

By | Nieuws, Onderwijs

In dit artikel leest u hoe De Nijmeegse Fractie aankijkt tegen goed onderwijsbeleid, verwoord door Albaer Hillen (lijsttrekker), Harry Dillerop (actief binnen MBO en HBO) en Frans Paymans (leraar binnen het speciaal onderwijs).

“Iedereen heeft talent!”. Dit was de titel van een werkconferentie op de HAN eerder deze maand. Dit is iets wat we vooral niet moeten vergeten als we het hebben over onderwijsbeleid. Tijdens de werkconferentie werd een onderwijsvisie ondertekend door bestuurders uit het onderwijsveld: van voorschoolse educatie tot universiteit. Hierin staan de gezamenlijke ambities van onderwijsinstellingen, kinderopvang en de gemeente Nijmegen om jonge mensen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Rode draad: talentontwikkeling.

Enkele citaten die tot de verbeelding spreken:
“Door de aanwezigheid van grote instellingen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de universiteit heeft onze stad een relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Gezamenlijk zijn zij goed voor 50.000 studenten! Nijmegen is een stad die jonge mensen kansen wil bieden en die de talenten van jonge mensen wil benutten. Zij zijn een bron van creativiteit, ondernemerschap, culturele activiteit en innovatie… Tegelijkertijd heeft Nijmegen ook meer traditionele economische sectoren en speelt laaggeschoold werk een belangrijke rol. De kracht van Nijmegen ligt in het verbinden: van jong en oud, van traditioneel en innovatief, van hoog en lager opgeleid. Iedereen telt mee en iedereen doet mee!… De regio Nijmegen loopt voorop in Life Sciences & Health. Door de verbindingen te zoeken tussen gezondheidszorg en techniek, voeding en farmaceutica, sport en gezondheid kan die voorsprong naar verwante terreinen worden uitgebouwd.”

Bij talentontwikkeling geldt dat de verschillen in aanleg en begaafdheid moeten worden gewaardeerd. Vakmanschap, ambachtelijke professionaliteit  en technische vaardigheden zijn talenten die in onze samenleving extra waardering behoeven. Belangrijk is dat leerlingen goed van de ene school op de andere aansluiten. De Nijmeegse Rekenkamer is momenteel een onderzoek aan het afronden op schooluitval. Hieruit blijkt dat overgangen tussen scholen flink verbeterd moeten worden. Dat kan het beste worden kortgesloten door docenten die er op de “werkvloer” over gaan en niet door de managementtop. Bovendien kunnen we veel leren van initiatieven als School’s Cool.

Belangrijk is verder dat er extra aandacht is voor de studie- en beroepskeuze. Aansluiting op de arbeidsmarkt is daarbij van belang, maar ook door in de praktijk ervaring op te doen leren leerlingen hun vooroordelen tegenover bepaalde (technische) beroepen bij te stellen.  Verder is  extra scholing in sommige gevallen zeer wenselijk, zoals gebeurd door Futsal Chabab, Bijlesnetwerk of initiatieven als  de weekendschool. Er zullen voldoende stageplekken moeten zijn: het bedrijfsleven heeft hierin een belangrijke opgave.

Actief burgerschap, sociale integratie en het belang van diversiteit blijven belangrijke waarden die ook van belang zijn voor de toekomstige werkomgeving. Maar dat zijn waarden die niet beklijven als ze uit een boekje moeten worden geleerd.

Met de invoering van Passend Onderwijs en de transitie van de Jeugdzorg zal onze gezamenlijke uitdaging moeten zijn om er voor te zorgen dat er geen kind tussen wal en schip belandt. Iedereen: overheid, onderwijs, bedrijfsleven en zeker ook ouders en de omgeving van het kind zullen elk hun verantwoordelijkheid moeten nemen en die met de anderen af moeten stemmen. Voor de overheid geldt: één kind, één gezin, één plan. Dat betekent dat ondersteuning in de thuissituatie en op school of werk op elkaar worden afgestemd. De sociale wijkteams zullen hier zeer alert moeten zijn en de goede verbanden moeten leggen met scholen etc.

Op het niveau van hogeschool en universiteit is het topsectorenbeleid en het verbinden van onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers erg belangrijk. Het gevaar bestaat echter dat we in Nijmegen veel te veel blijven kijken naar onze eigen Health Valley en niet de deuren en ramen wijd open zetten voor regio’s ten noorden en ten zuiden van ons. Zouden ICT-ontwikkelingen niet verbonden moeten worden met retail, logistiek en binnenstadsontwikkeling? Stad en hogeschool en universiteit moeten elkaar veel meer opzoeken. Er is nog een wereld te winnen, we kunnen nog zoveel van elkaar leren!

Deze onderwijsvisie past trouwens in onze bredere visie dat mensen het beste uit zichzelf moeten kunnen halen. Dan kun je ook denken aan actief sport bedrijven of vrijwilligerswerk doen, maar ook je via je werk ontplooien of via dagbesteding. In de persoonlijke ontwikkeling kunnen we elkaar tot steun en stimulans zijn.

Albaer Hillen, Harry Dillerop en Frans Paymans

Veiligheid voorop bij nieuwbouw Basisschool Brakkenstein

By | Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs
Fractielid Jean-Paul Broeren was op 20 januari op een drukbezochte wijkbijeenkomst in Brakkenstein. De avond, die georganiseerd was door de wijkraad en de ouderraad van de basisschool, stond in het teken van de nieuwbouw van Basisschool Brakkenstein.
Ouders en buurtbewoners maken zich terecht zorgen over de onveilige verkeerssituatie die zal ontstaan bij de nieuwe school. Het grote probleem is de verkeersveiligheid aan de Heyendaalseweg en de parkeerdruk in de wijk die nu al groot is. Hier hebben ze bij de basisschool aan de Lentiusstraat ook al veel last van. In de nieuwe plannen bij Roomsch Leven ontstaan er ook weer nieuwe onveilige verkeerssituaties rondom de nieuwe school en op het schoolplein omdat men op het plein een zoen en zoef-zone wil maken.
Jean-Paul Broeren, die zelf actief is in Brakkenstein als jeugdtrainer, heeft tijdens de bijeenkomst voorgesteld om te praten over eenrichtingsverkeer op de Lentiusstraat en over de mogelijkheden voor een parkeergarage onder de school. Op die manier kunnen personeelsleden en ouders parkeren onder de school en hoeven er geen auto’s over het schoolplein te rijden. Ook de fietsen kan men daar kwijt, zodat er extra veel ruimte is om te spelen.
De Nijmeegse Fractie hoopt  dat het gesprek tussen de Stichting St. Josephscholen, ouderraad en wijkraad snel op gang komt. De Stichting St. Josephscholen is de eerst verantwoordelijke om dit goed met ouders en buurt op te pakken. In dat gesprek zouden ook de mogelijkheden voor nieuwbouw op de huidige locatie besproken kunnen worden.

Duitse taal weer op de agenda (en in de ROC’s)

By | Nieuws, Onderwijs

De Nijmeegse Fractie vindt het belangrijk dat de Duitse taal een plek krijgt binnen het MBO onderwijs. In het verkiezingsprogramma wordt daarom een duidelijke wens uitgesproken dat er op deze scholen Duits les wordt gegeven. “Door meer aandacht te schenken aan Duits op onder andere het ROC, vergroten we de kansen op economische samenwerking met het Duitse achterland. Hier liggen veel kansen voor Nijmegen die onze economie kunnen stimuleren”, aldus lijsttrekker Albaer Hillen.

De fractie was dan ook blij met de brief die de burgemeester van Nijmegen samen met tien andere burgemeesters heeft gestuurd naar de minister van Onderwijs over de positie van het Duitse taalonderwijs in het MBO. De minister heeft geantwoord dat scholen de middelen krijgen om Duitse les aan te bieden, maar dat ze dit niet verplicht wil stellen.

De Nijmeegse Fractie is blij dat er hiermee een stap in de goede richting wordt gezet, want vooral binnen onze grensstreek kan dit een groot verschil maken.

Verkiezingsprogramma 2014-2018 = Puur Nijmeegs

By | Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie, Dienstverlening & Burgerzaken, Economie & Toerisme, Groen & Recreatie, Integratie & Emancipatie, Jeugd, Klimaat & Energie, Maatschappelijke opvang, Mededelingen, Milieu, Milieu, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs, Openbare ruimte, Personeel & Organisatie, Regionale samenwerking, Ruimte & Bouwen, Seniorenbeleid, Sport, Veiligheid, Werk & Inkomen, Wijken, Wonen, Zorg & Welzijn

Verkiezingsprogramma: oproep om vooral lokaal te stemmen. 
De Nijmeegse Fractie stelt Nijmegen voorop. Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

Het Centraal Stationsgebied moet opnieuw worden ingericht, zodat de verschillende verkeersstromen veilig van elkaar gescheiden worden. De geschiedenis van Nijmegen moet veel beter voor het voetlicht gebracht worden door bijvoorbeeld de Donjon en het Vrijheidsmuseum. Bureau Toezicht van de gemeente moet veel meer optreden als gastheer/gastvrouw van onze stad, dan als wetshandhaver.

Aan de hand van deze en vele andere standpunten hebben de leden van de lokale partij De Nijmeegse Fractie op dinsdag 10 december het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld.

Onderscheidend
De lokale verankering van een partij in de samenleving is veel belangrijker dan de landelijke politieke ideologie. De moderne netwerksamenleving vereist een andere manier van politiek bedrijven: dicht bij de burgers en op onderwerpen die burgers direct raken. Het is die aandacht voor het lokaal en regionaal belang die De Nijmeegse Fractie zo onderscheidend maakt in het krachtenveld van de Nijmeegse politiek. “Dit zijn redenen om lokaal te stemmen en niet volgen ideologische landelijke stromingen”, aldus de oproep van lijsttrekker Albaer Hillen van De Nijmeegse Fractie gisteravond.  

Simpele parkeerpalen
Andere items uit het programma zijn onder meer: grenzen stellen aan verkamering, de bus uit de Burchtstraat, het gebruik van parkeerpalen simpel houden, het meteen aanleggen van een Groene Buffer in Nijmegen West en Midden ter compensatie van de negatieve gevolgen van de nieuwe stadsbrug, en de steun die De Nijmeegse Fractie zal geven aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor NEC. Als het aan De Nijmeegse Fractie ligt, moet de gemeente een actievere rol vervullen bij het aantrekken van bedrijven. DNF kiest voor de Nijmeegse binnenstad en wijst retailontwikkeling in Ressen resoluut van de hand. De Nijmeegse Fractie is tegenstander van het plan om windmolens te plaatsen bij woonwijken.

Deze en vele andere speerpunten kunt u teruglezen in het complete verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma DNF 2014-2018

 

In de aanval tegen groeiende jeugdwerkloosheid

By | Jeugd, Nieuws, Onderwijs, Werk & Inkomen

Door de huidige crisis wordt het steeds lastiger voor jongeren om een baan te vinden, ook in Nijmegen stijgt de jeugdwerkloosheid. Vooral in de Industrie en de bouwsector heeft Nijmegen al veel werkgelegenheid verloren zien gaan. De vooruitzichten voor o.a, detailhandel en horeca zijn zorgwekkend. De werkgelegenheid zal ook de komende tijd nog onder druk blijven staan.

Wij vinden het belangrijk dat ook starters een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt van Nijmegen. Iedere Nijmeegse jongere moet uitzicht blijven houden op een maatschappelijke stage, een werkervaringsplaats en uiteindelijk een betaalde baan.

De Nijmeegse Fractie heeft daarom via een motie het College opgeroepen te komen met een ‘aanvalsplan jeugdwerkloosheid’. De motie is door de voltallige gemeenteraad aanvaard. Het aanvalsplan moet uitgewerkt worden in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Met als doel om de Nijmeegse jongeren meer kansen te bieden op een maatschappelijk stage, een werkervaringsplaats of een. [tijdelijke) baan, zal er een stadsgesprek georganiseerd worden met als doel te komen met oplossingen voor de problematiek van de actuele jeugdwerkloosheid.