Liever volledig stopzetten inning ouderbijdrage jeugdzorg

Met ingang van 1 januari 2015 is vanuit het Rijk een eigen bijdrage ingevoerd voor de jeugdzorg.

Reden voor invoering van deze eigen bijdrage was dat ouders en verzorgers kosten besparen omdat hun kind (gedeeltelijk) elders verblijft. De vraag is echter of dat ook werkelijk in alle gevallen zo is. Het is immers niet ondenkbaar dat ouders ook meer kosten maken (denk hier aan vrij nemen,  extra reiskosten voor bezoek etc.).

Daarbij is er mogelijk sprake van rechtsongelijkheid; de eigen bijdrage geldt niet voor kinderen die om andere dan psychische redenen opgenomen worden.

De drempel die de eigen bijdrage opwerpt geeft de angst dat ouders zorgmijdend gedrag gaan vertonen waardoor kinderen niet de benodigde zorg krijgen.

Het raadsvoorstel van het college stelde voor om van de ouderbijdrage jeugdwet een deel niet en een deel wel te innen. En dat is natuurlijk al een goed voornemen en een goed begin.

Maar door een deel van de jeugdzorgbijdrage niet en een deel wel te innen geldt hier dan hier ook weer het principe van rechtsongelijkheid vindt DNF.

DNF deelt de angst dat onze kinderen hierdoor mogelijk de dupe worden. Psychische ondersteuning in de jonge jaren kan veel ‘groter’ leed in de toekomst voorkomen.

DNF is daarom ook voorstander van stopzetten voor de hele ouderbijdrage jeugd GGZ en alle andere vormen van jeugdzorg totdat uitsluitsel nav het onderzoek van het Ministerie van VWS en het debat over dit onderwerp in de Tweede Kamer van Van Rijn duidelijkheid geeft. En heeft het amendement van PvdA op de politieke avond van 29 april jl. gesteund. Helaas had het niet voldoende steun uit de raad om te worden overgenomen.

Dat is erg jammer maar in ieder geval zou het volgens DNF zo moeten zijn dat er na het onderzoek van de staatssecretaris de mogelijke inning van de ouderbijdrage wordt afgeschaft. En als dat niet het geval is het in ieder geval wél op een zorgvuldige en rechtmatige wijze wordt ingevuld.