Category

Mobiliteit

Spoedfietsen gelanceerd

By | Mobiliteit, Nieuws, Zorg & Welzijn

Ingebruiknemen Huisartsenpost Spoedfietsen
’t Weeshuis Nijmegen door wethouder Ben van Hees 19-03-2018

Dinsdag 19 maart heeft onze wethouder Ben van Hees het startsein gegeven voor het gebruik van de spoedfiets van de huisartsenpost ’t Weeshuis. Deze 4 huisartsen hebben zo’n 6300 cliënten in de binnen en benedenstad. Zij leggen bezoeken af per fiets. Maar bij spoedgevallen wordt de fiets snel ergens geparkeerd, vaak op verboden plaatsen.

Daarop is de fiets wel eens door toezicht meegenomen. Daarnaast gebeurt het ook dat om snel bij een noodgeval te zijn ze dan fietsen over de Burchtstraat waar de Markt gehouden wordt. Ook dit levert problemen op.

Zo’n 3 maanden geleden hebben de huisartsen dit met de wethouder besproken die met een creatieve oplossing kwam: De huisartsen spoedfiets, herkenbaar voor iedereen. Vandaag gelanceerd en waarschijnlijk is dit een unicum voor Nederland.

Stadspartij DNF levert alternatief plan Graafseweg

By | Mobiliteit, Nieuws

De Graafseweg is aan verbetering toe. Maar het plan van het college hiervoor – waarin de weg staduitwaarts slechts één baans wordt vanaf Keizer Karel Plein – vindt Stadspartij DNF niet goed genoeg. Omdat er met dit plan meer opstoppingen op het Keizer Karelplein ontstaan. Met alle gevolgen van dien. Daarom komt de werkgroep mobiliteit van Stadspartij DNF met een alternatief plan waarin rekening wordt gehouden met fietsers, voetgangers en auto’s.

 

Snelle fietsroute

De snelfietsroute wil Stadspartij DNF zo strak mogelijk doortrekken tot aan het Keizer Karel Plein. Omdat iedere oversteek van de snelfietsroute over de Graafseweg files oplevert. Of situaties zoals op de Muntweg waar fietsers op het snelfietspad voorrang hebben maar heel slecht zichtbaar zijn voor automobilisten. De fietspaden aan de Waterkwartierkant blijven in het plan van Stadspartij DNF gewoon bestaan. Ook de oversteek per fiets blijft op de huidige plekken bestaan.

Versmallen bij Rozenstraat

Op dit moment gaat het verkeer stad-inwaarts vanaf de Willemsweg richting Burghardt van Den Berghstraat/Arend Noorduinstraat van twee naar één baan. Stadspartijs DNF stelt voor deze versmalling te verleggen tot de hoogte van de Rozenstraat. Zodat de versmalling naar één baan plaatsvindt vóór de afslag Willemsweg. Zo kan de snelfietsroute van de Hatertseveldweg doorgetrokken worden via de parallelweg Rozenstraat. Vanaf de Rozenstraat ontstaat er genoeg ruimte voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Daarnaast blijft in ons voorstel de Graafseweg stadsuitwaarts gewoon twee baans.

Filevrij en frisse lucht

Het plan voor de Graafseweg van Stadspartij DNF zorgt voor:

  • De beste snelfietsroute en beste voetgangersroutes.
  • Een filevrij Keizer Karel Plein en dus betere doorstroming in de hele stad.
  • Minder luchtvervuiling want minder files.

CWZ makkelijker bereikbaar voor bewoners Grootstal

By | Mededelingen, Mobiliteit, Nieuws

IMG_1183Door de nieuwe dienstregeling van Breng is het CWZ voor bewoners uit Grootstal veel moeilijker te bereiken met de bus. Deed je er eerst vijf minuten over, nu zijn dat er veertig! Meerdere bewoners kwamen bij mij  – als fractielid en inwoner van Grootstal – met klachten. En terecht. Daarom bedachten wij als Stadspartij DNF een mogelijke oplossing.

  • Laat Lijn 13 en 15 vanaf de Grootstalselaan de St. Jacobslaan inrijden (bussen rijden nu via tandheelkunde de St. Annastraat op en via de Grootstalselaan naar het CWZ).
  • Laat de bussen vanaf de St. Jacobslaan links de Edisonstraat inslaan. Daar is een halte zodat bewoners hier op kunnen stappen. Vooral fijn voor alle ouderen die hier in De Ring wonen!
  • Vervolgens kan de bus de Nieuwe Mollenhutseweg nemen zodat ook bewoners daar bij de halte op kunnen stappen.
  • Hierna slaat de bus weer de Grootstalselaan op richting CWZ.

Aanpassen dienstregeling Breng: kleine moeite, veel gemak
In ons voorstel is het CWZ met Lijn 13 en 15 weer makkelijk te bereiken voor bewoners van Grootstal. Breng kost het een paar minuutjes extra. Voordeel van deze route is ook nog dat wijkbewoners verderop in de wijk met Lijn 6 over de St. Jacobslaan kunnen gaan om over te stappen bij de halte Edisonstraat.

Reactie Breng
Bovenstaande voorstel hebben we als Stadspartij DNF aan Breng voorgelegd. Wij zijn nog in afwachting van hun reactie.

Jean-Paul Broeren, fractielid Stadspartij DNF

Gastvrijheid voorop bij fietsparkeren

By | Binnenstad, Mobiliteit, Nieuws, Parkeren

Gastvrijheid staat voorop in de binnenstad, de ‘huiskamer’ van onze stad. Een gastvrij fietsparkeerbeleid past daarbij.

Wethouder Ben van Hees (Stadspartij DNF) heeft bekend gemaakt dat er coulanter zal worden omgegaan met fietsen die buiten de rekken worden geplaatst, op momenten dat het erg druk is in de binnenstad. Als de stalling helemaal vol is, en de fiets daarbuiten niet voor overlast zorgt, hoeft de fietser niet meer te vrezen dat de fiets wordt meegenomen door de AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale).

De komende jaren zal er ook gewerkt worden aan het uitbreiden van het aantal fietsenstallingen. Wethouder Van Hees onderzoekt bijvoorbeeld de komst van 2 nieuwe gratis bewaakte stallingen (zijde Joris Ivensplein en zijde Van Schevichavenstraat) en het inwisselen van autoparkeervakken voor fietsparkeervakken.

Omdat dit niet direct kan worden bewerkstelligd wordt, en hier ook goed overleg met de binnenstadbewoners en -ondernemers aan vooraf moet gaan, zal er voorlopig coulanter gehandhaafd.

 

Schriftelijke vragen van DNF over Joris Ivensplein

By | Citymarketing, Groen & Recreatie, Mobiliteit, Nieuws, Openbare ruimte, Wijken

Raadslid Wendy Grutters heeft namens de fractie van DNF (De Nijmeegse Fractie) schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de inrichting van het Joris Ivensplein.

Het college heeft de mogelijkheid tot parkeren op het bovenste deel van het Joris Ivensplein in juli  beëindigd in verband met de openstelling van parkeerterrein De Oude stad.

Na deze sluiting ligt het hoger gelegen deel van het Joris Ivensplein er verlaten bij.  Er is een half/half situatie ontstaan. Het plein kent geen functie, heeft slechts twee bankjes en is nog steeds voorzien van borden parkeren, parkeren invaliden, vakken en P-stoeptegels. Daarbij zijn de fietsenrekken op de hoek Lange Hezelstraat/Nieuwe Markt vaak zo vol dat ze een obstakel zijn voor wandelaars, rolstoelen en mensen met kinderwagens.

DNF vraagt het college om in gesprek te gaan met de ondernemers en de bewoners om het plein te herinrichten en het plein een brede buurt/stadsfunctie te geven met groen, extra fietsenrekken en een functie die bijdraagt aan de entree van een mooi oud stuk Nijmegen/Hezelstraten. En vraagt het college om in ieder geval de parkeervakken en parkeerborden op het bovenste deel te verwijderen, te voorzien van een goede verwijzing naar parkeren de Oude Stad, van groen en van bankjes. En aansluitend de fietsenrekken die op de hoek Lange Hezelstraat/Nieuwe Markt staan te verplaatsen naar het plein.

 

overvolle rekken hoek Hezelstraat/Nwe Markt

overvolle rekken hoek Hezelstraat/Nwe Markt

IMG_2578 IMG_2576

Motie DNF maakt nazomer parkeren op Waalkade mogelijk

By | Citymarketing, Economie & Toerisme, Mobiliteit, Nieuws

Naar aanleiding van een brandbrief van de Waalkade ondernemers diende raadslid van DNF, Wendy Grutters aanvang juli de motie ‘’Een zomer vol Waalkadegasten’’ in. Een motie met het verzoek om het parkeren op de Waalkade toe te staan tot eind oktober. Deze motie is door een raadsmeerderheid ondersteund.

Hoewel DNF graag had gezien dat het college de motie direct had uitgevoerd is DNF blij dat per 1 september tijdelijk parkeren op de Waalkade weer mogelijk is. De reden voor het later ingaan van de motie kwam doordat er een collegebesluit voor nodig was dat door het reces pas in augustus genomen kon worden.

DNF hoopt met deze motie de ondernemers op de Waalkade economisch te ondersteunen na lange tijd van afsluiting van de Waalkade door de damwandwerkzaamheden. Na oktober is de mogelijkheid van het reguliere winterparkeren weer van kracht.

In de motie is tevens een verzoek gedaan om een plan voor de bereikbaarheid te maken voor het gehele Waalkade gebied inclusief Oostelijke Waalkade, Bastei, Ooypolder-bruggetje en de overkant naar het toekomstige stadseiland. DNF is verheugd dat ook hier binnen enkele maanden naar wordt gekeken.

Onze motie werd gesteund door SP, PvdA, VVD, Gewoon Nijmegen, VSP en CDA.

Groen Links en D’66 stemden tegen.
Nazomergasten Waalkade

Veel verkeerstekens niet conform de wet

By | Mobiliteit, Nieuws

Als wegbeheerder overtreedt de gemeente Nijmegen op verschillende locaties in de stad de wet, waardoor het risico op schadeclaims en processen niet ondenkbaar is.  

Die waarschuwing richt de Werkgroep Verkeer van De Nijmeegse Fractie (DNF) in een open brief aan het gemeentebestuur. Nijmegen neemt het niet zo nauw met het gebruik van verkeerstekens. Daarbij zijn sommige verkeersmaatregelen niet conform de wet gerealiseerd. Foute inrichting kan leiden tot processen en schadeclaims omdat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld. Aan deze situatie moet een halt toegeroepen worden. De Nijmeegse Fractie pleit dan ook voor een gerichte controle van alle verkeersmaatregelen op juridische juistheid.

Schoolzones
De wetsovertredingen van de gemeente kwamen aan het licht toen de Werkgroep Verkeer van De Nijmeegse Fractie gehoor gaf aan de recente oproep van het college aan de bevolking om melding te maken van onnodige verkeerstekens en/of -borden. In zijn open brief geeft de werkgroep een aantal voorbeelden van situaties waarin de gemeente Nijmegen de wet geweld aandoet.

De gemeente maakt er de laatste jaren een gewoonte van om in de nabijheid van scholen een ‘schoolzone’ aan te leggen. Zo’n zone is echter niet meer dan een aantal brede strepen op de weg met het woord ‘schoolzone’, een adviessnelheidsbordje van 15 km/uur dat wettelijk helemaal niet is toegestaan.

Een ander voorbeeld betreft voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) die in Nijmegen in sommige gevallen niet aan de landelijke inrichtingscriteria voldoen. Als er slechts sprake is van af en toe een oversteker is de aanleg van een VOP niet aan de orde. VOP’s die dan toch aangelegd worden, creëren slechts schijnveiligheid. Het niets regelen zorgt ervoor dat ieder beter oplet bij het oversteken. Als er een VOP aangelegd wordt, dan op een verhoogd plateau om snelheidsremmend te werken..

Verwijderen
De Werkgroep Verkeer vraagt zich overigens af of er wel iets gedaan wordt met de meldingen die bij de gemeente binnenkomen over onnodige verkeerstekens en/of –borden. Zelfs na vele malen, gedurende vele jaren, melden van onjuiste bebording zijn deze nog steeds niet verwijderd. De Nijmeegse Fractie zet er op in dat het gehele bordenbestand van de gemeente Nijmegen wordt geïnventariseerd en dat wettelijk onjuist geplaatste borden worden verwijderd. Dat geldt ook voor onnodige bebording.

Onveilig stationsgebied
De Werkgroep Verkeer grijpt de open brief aan om nogmaals nadrukkelijk aandacht te vragen voor herinrichting van het verkeersonveilige gebied rond het Nijmeegse centraal station. Dat hier regelmatig conflicten voorkomen lijkt logisch als voetgangers van en naar het station een primaire fietsroute en een drukke busbaan moeten kruisen en ook nog eens geconfronteerd worden met halend en brengend autoverkeer. Een vreemde situatie, want op dit plein gelden gewoon de verkeersregels en dat betekent bijna altijd dat de voetgangers het overige verkeer voorrang moeten verlenen. Om daar verandering in te brengen zou voor de voetgangers tenminste een heldere voetgangersoversteekplaats (VOP) moeten worden aangelegd over de busbaan en de fietsroute. Daarnaast moet er beduidend meer legale parkeerruimte voor afhalers en brengers worden aangelegd, want die blokkeren nu regelmatig voetpaden en fietsstroken. Voorts moeten de taxistandplaatsen zo ingericht worden dat ze alleen voor taxi’s bereikbaar zijn. Ook dient de kruising van de snelfietsroute met o.a. busverkeer opnieuw bezien te worden. Dit zijn maar enkele van de noodzakelijke ingrepen.

Op de bres voor de Stevenskerk

By | Cultuur, Mobiliteit, Nieuws

Raadslid Ben van Hees maakt zich opnieuw sterk voor de Stevenskerk. Vanavond dient de fractie een motie in die ervoor moet zorgen dat o.a. leveranciers van de kerk en gezelschappen voor een redelijke prijs kunnen blijven parkeren bij de kerk.

Het college besloot afgelopen jaar om de prijs voor de drie parkeervergunningen te verhogen van € 360 naar € 4.356 op jaarbasis. De Stevenskerk wordt niet financieel ondersteund door de gemeente en is afhankelijk van vrijwilligers, verhuur en private investeerders. “De ondersteuning in de vorm van parkeerfaciliteiten is wel het minste dat de gemeente kan doen voor zo’n belangrijk icoon in onze stad”, aldus Ben van Hees.

De Nijmeegse Fractie zal daarom voorstellen om vier vergunningen te verlenen aan de kerk, Tijdens de raadsvergadering vanavond wordt duidelijk of een meerderheid van de gemeenteraad hier mee in zal stemmen.

Update 13 maart
Een meerderheid van de gemeenteraad heeft helaas tegen de motie gestemd. Dit betekent dat het sponsorgeld van de 12 Steveniers ieder jaar in de gemeentekas verdwijnt. De fractie is teleurgesteld met deze uitkomst, maar hoopt dat er in de toekomst weer een mogelijkheid komt om deze kwestie op te lossen.

Column: Centrumbewoners en de fiets

By | Mobiliteit, Nieuws, Openbare ruimte

Raadslid Ben van Hees heeft afgelopen week vragen gesteld over het stallen van fietsen in de garage onder Plein 44. Voor bewoners zijn de kosten te hoog, dus een andere oplossing is nodig. Lees hieronder zijn column over de centrumbewoner en de fiets.

Dat geparkeerde fietsen in het centrum voor overlast kunnen zorgen is een bekend gegeven. Gelukkig is er nu de “gratis” stalling onder Plein 1944 geopend waar wel 1000 fietsen in kunnen. Dat dacht ook een studente die in de Molenstraat woont. Maar ze kwam bedrogen uit. Gratis is het tot 00.00 uur, daarna kost het € 2,50 per nacht. Dat wordt op jaarbasis meer dan € 990, geen pretje. Een plaatsje vinden om je fiets te laten overnachten valt niet mee, temeer daar er fietsenrekken uit de openbare ruimte verdwijnen om ruimte te maken voor de binnenstadbezoeker.

We hebben dit probleem snel aan de wethouder voorgelegd met de vraag of er een soort abonnement kan komen voor de overnachters. Daar wil de wethouder niet aan meewerken, de stalling is voor kort parkeren. Daar zit wat in, maar wat te doen met die fietsenoverlast van alle kamerbewoners? De Nijmeegse Fractie trekt zich dit probleem wel aan en wil in oplossingen denken, alhoewel dat geen gemakkelijke opgave is. Drie jaar geleden hebben we er al voor gepleit om kamerverhuurders te verplichten een oplossing te bieden aan hun huurders voor het stallen van fietsen en de vuilniszakken. In feite is dat het probleem van de verhuurder. De meerderheid van de Raad zag dit niet zitten, maar zo langzamerhand zie je de resultaten daarvan op straat.

Verhuurders moeten voor de huurpenningen ook goede service en faciliteiten bieden. Kunnen ze daar niet voor zorgen dan moeten ze maar een verplichte bijdrage storten in een fiets parkeerfonds. Ontwikkelaars van vastgoed die geen stallingmogelijkheden kunnen realiseren op hun eigen terrein zijn ook verplicht om per parkeerplaats een flink bedrag in een soortgelijk fonds te storten.

Column: Taxivignet garantie voor kwaliteit

By | Mobiliteit, Nieuws

Fractievoorzitter Ben van Hees maakt zich al een aantal jaren sterk voor een taxivignet in Nijmegen. In deze column legt hij uit waarom. 

Sinds de taxiwet uit 2000, waarbij taxivervoer vrijgegeven werd, is het in veel steden een rommeltje. Zo ook in Nijmegen. Een aantal steden is inmiddels overgegaan tot het invoeren van eigen regels om zo de wildgroei en de daarmee gepaard gaande problemen aan te pakken.

De Nijmeegse Fractie heeft al in 2010 gepleit voor het invoeren van een Nijmeegs taxivignet, waardoor de goede taxichauffeurs te herkennen zijn. Zij mogen dan op de door de gemeente aangewezen taxistandplaatsen staan. Zo’n plaats is bij het station. Op dit moment is duidelijk te zien wat het ontbreken van een goed beleid betekent: een overvloed aan taxi’s waarvan bij sommigen de kwaliteit bedroevend is. Geen stratenkennis, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, weigeren van korte ritten, extra omrijden, etc. Een fraaie binnenkomst voor de toerist in Nijmegen.

De 4daagse nadert weer en de spanning onder de chauffeurs neemt toe. Daarom heeft De Nijmeegse Fractie het initiatief genomen om samen met de twee georganiseerde taxiverenigingen aan tafel te gaan zitten om afspraken te maken. Dat is gelukt en beide verenigingen werken nu samen en garanderen kwaliteit bij de bij hun aangesloten taxi’s, zowel de auto als de chauffeur. Nu moet de gemeente nog over de brug komen, want als er geen goede standplaatsen aangewezen worden van waaruit deze taxi’s kunnen opereren dan is het werk voor niets geweest.

De vraag van De Nijmeegse Fractie om een taxivignet in  te voeren is echter door het college afgewezen. Bij een bespreking tijdens de Politieke Avond van 26 februari bleek dat bijna alle fracties het college klakkeloos volgen. Nee, er waren geen problemen werd gezegd en alles loopt op rolletjes, dus waarom dan nog extra regels invoeren? Nu gaat het niet om extra regels, want de verenigingen regelen alles zelf. De gemeente moet alleen het vignet erkennen en goede beschermde taxistandplaatsen aanwijzen. Geen moeite zou je zeggen. Het blijkt maar weer eens dat veel raadsleden hun eigen stad en de daar optredende problemen niet kennen. Door uit het stadhuis te gaan en je wat meer onder de “gewone” mensen te begeven kun je veel over je stad te weten komen. Nu is het wachten op de eerste taxioorlog.